کمک به خیریه

کمک به خیره ریحانه الحسین (ع)

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🌷شماره حساب های موسسه خیریه ریحانه الحسین(ع):
💳 شماره کارت: 4087_9042_6919_6037
🔢 شماره حساب: 0113781039001 (نزد بانک صادرات)
🔢 شماره شبا: IR630190000000113781039001

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️